Ting 私人工具箱 (News)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

網路行銷   Yahoo拍賣    YesMall-拍賣     露天拍賣     掏寶網      阿里巴巴1688   Mobile01 RM168討論      RM168     RM988   RM169  RM888

                YesMall    TingMall   後台管理     Blog

購物網站  PcHome   PcHome商店街   Yahoo  

快遞查詢    雅仕快遞   順風快遞        台灣  郵局查詢    大嘴鳥查詢   黑貓查詢

網路銀行   中國信託網路銀行  華南銀行    郵局ATM     招商網路銀行   工商銀行   HK匯豐銀行     建設銀行  

匯率查詢   Yahoo   Yam.Com   臺灣銀行     中國銀行    鉅亨網   PcHome

網路電話   LogVoice   

電子信箱    Hinet-Web mail     MSN-Hotmail     Google mail   Yahoo   ting mail 

費用查詢   中華電信    台灣之星  台哥大  威寶電信    中華電信帳單查詢   中國電信(深圳中國移動   中國聯通  浙江移動   中國電信東莞

新聞網站   聯合新聞網    中時電子報     NOWnews     騰訊      網易

下載網站   66 影視網   6VHao  電影港  電影淘淘  陽光電影     VeryCD     新影不離

其他        ZDNET產品評測   網路電視   深圳搜房網    深圳航空    攜程網  海美迪   卡巴熊  德力專利申請   統編公司查詢 

搜房-鹿港小鎮   東莞時間網      裝修論壇       東莞搜房     東莞房產局      華美樂Homello       本地寶      陽光網  獅子洋客運  海峽友誼

 百度      網易163       騰訊   支付寶  小米   易工廠  小蟻運動相機升級

DG  e-Cam-1   e-Cam-2    e-Cam-3    TW   e-Cam-4    e-Cam-5    e-Cam-6     e-Cam-7

鹿港小鎮 (凱倫花園廣東省東莞市厚街鎮寶屯村厚街大道鹿港小鎮  郵編:523960

管理處 0769-85923877   85909800   匯景客服電話  85893322   匯景集團 85873888

    FB     YouTube    GoogleMap   Google行事曆     FB影片下載   Youtube影片下載(去除ube)  線上影片下載

中央氣象局   地震     樂透堂     導航王A3圖資更新      THETA

線上翻譯    新鼎集運    720yun   BeClass線上報名系統

Youtube 線上直播新聞台   東森新聞  東森財經  民視新聞   台視  中視  華視   中天   三立線上      台語老歌866

聯合影音   四季線上   VigorTV   DisplayTV    iTVer   GoTV    網路電視直播  台灣電視直播

數位時代   用數據看台灣   線上漫畫   線上電影

文富科技   益光光電  益光mail server

 

中國南方電網   中國移動

 

監理服務  台灣露營社   網站估價器  溫哥華港灣

 

ㄅㄆㄇㄈ

 

 

注音符號與拼音對照表

韻母 \ 聲母

-


b


p


m


f


d


t


n


l


g


k


h


j


q


x


zh


ch


sh


r


z


c


s

a

a

ba

pa

ma

fa

da

ta

na

la

ga

ka

ha

zha

cha

sha

za

ca

sa

o

o

bo

po

mo

fo

e

e

me

de

te

ne

le

ge

ke

he

zhe

che

she

re

ze

ce

se

E

er

er

ai

ai

bai

pai

mai

dai

tai

nai

lai

gai

kai

hai

zhai

chai

shai

zai

cai

sai

ei

ei

bei

pei

mei

fei

dei

nei

lei

gei

hei

zhei

zei

ao

ao

bao

pao

mao

dao

tao

nao

lao

gao

kao

hao

zhao

chao

shao

rao

zao

cao

sao

ou

ou

pou

mou

fou

dou

tou

nou

lou

gou

kou

hou

zhou

chou

shou

rou

zou

cou

sou

an

an

ban

pan

man

fan

dan

tan

nan

lan

gan

kan

han

zhan

chan

shan

ran

zan

can

san

en

en

ben

pen

men

fen

nen

gen

ken

hen

zhen

chen

shen

ren

zen

cen

sen

ang

ang

bang

pang

mang

fang

dang

tang

nang

lang

gang

kang

hang

zhang

chang

shang

rang

zang

cang

sang

eng

beng

peng

meng

feng

deng

teng

neng

leng

geng

keng

heng

zheng

cheng

sheng

reng

zeng

ceng

seng

ㄨㄥ

ong

dong

tong

nong

long

gong

kong

hong

zhong

chong

rong

zong

cong

song

i

yi

bi

pi

mi

di

ti

ni

li

ji

qi

xi

zhi

chi

shi

ri

zi

ci

si

ㄧㄚ

ia

ya

lia

jia

qia

xia

ㄧㄠ

iao

yao

biao

piao

miao

diao

tiao

niao

liao

jiao

qiao

xiao

ㄧㄝ

ie

ye

bie

pie

mie

die

tie

nie

lie

jie

qie

xie

ㄧㄡ

iu

you

miu

diu

niu

liu

jiu

qiu

xiu

ㄧㄢ

ian

yan

bian

pian

mian

dian

tian

nian

lian

jian

qian

xian

ㄧㄣ

in

yin

bin

pin

min

nin

lin

jin

qin

xin

ㄧㄤ

iang

yang

niang

liang

jiang

qiang

xiang

ㄧㄥ

ing

ying

bing

ping

ming

ding

ting

ning

ling

jing

qing

xing

ㄩㄥ

iong

yong

jiong

qiong

xiong

u

wu

bu

pu

mu

fu

du

tu

nu

lu

gu

ku

hu

zhu

chu

shu

ru

zu

cu

su

ㄨㄚ

ua

wa

gua

kua

hua

zhua

chua

shua

ㄨㄛ

uo

wo

duo

tuo

nuo

luo

guo

kuo

huo

zhuo

chuo

shuo

ruo

zuo

cuo

suo

ㄨㄞ

uai

wai

guai

kuai

huai

zhuai

chuai

shuai

ㄨㄟ

ui

wei

dui

tui

gui

kui

hui

zhui

chui

shui

rui

zui

cui

sui

ㄨㄢ

uan

wan

duan

tuan

nuan

luan

guan

kuan

huan

zhuan

chuan

shuan

ruan

zuan

cuan

suan

ㄨㄣ

un

wen

dun

tun

nun

lun

gun

kun

hun

zhun

chun

shun

run

zun

cun

sun

ㄨㄤ

uang

wang

guang

kuang

huang

zhuang

chuang

shuang

ㄨㄥ

ueng

weng

U

yU

nU

lU

jU

qU

xU

ㄩㄝ

Ue

yUe

nUe

lUe

jUe

qUe

xUe

ㄩㄢ

Uan

yUan

jUan

qUan

xUan

ㄩㄣ

Un

yUn

jUn

qUn

xUn

韻母 \ 聲母

-

b

p

m

f

d

t

n

l

g

k

h

j

q

x

zh

ch

sh

r

z

c

s